Tiết 2: Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc

Tiết số 02:  Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc (Biên soạn: Đỗ Hoàng Ánh   © 123Chiase 2007)

Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc

 

a) Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc

* Bối cảnh lịch sử

Tính đến cuối thế kỷ XIX, bằng bạo lực và tội ác, thực dân Pháp đã hoàn tất quá trình xâm lược và bình định nước ta. Sau khi dập tắt tất cả các cuộc nổi dậy và đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, thực dân Pháp đã thiết lập bộ máy hành chính thống trị và bắt đầu tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa. Song song với quá trình trên, các cuộc đấu tranh chống xâm lược của các tầng lớp nhân dân ta đã liên tiếp diễn ra, tiêu biểu là những cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, phong trào Đông Du, Duy Tân gắn liền với tên tuổi Hàm Nghi, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh… Thế nhưng, do những hạn chế về đường lối và giai cấp lãnh đạo nên tất cả các phong trào trên đều bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Cách mạng Việt Nam bị rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng cả về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Lịch sử đặt ra một đòi hỏi cấp bách là phải tìm ra đường lối cách mạng đúng đắn, một giai cấp lãnh đạo tiên tiến có đủ khả năng đưa cuộc đấu tranh cách mạng đến thắng lợi.

Trong hoàn cảnh lịch sử trên, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mà ban đầu là cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã xuất hiện. Người được sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước, từ nhỏ đã sớm được tiếp thu những tư tưởng yêu nước cách mạng. Người lớn lên trên mảnh đất quê hương giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, được trực tiếp chứng kiến cuộc sống đói khổ lầm than của nhân dân và cảnh thực dân Pháp chém giết, bắt bở, tù đày, ức hiếp… đồng bào ta. Tất cả những điều đó đã nung nấu trong con người Nguyễn Ái  Quốc ý chí, quyết tâm sắt đá là phải ra đi tìm chân lý giải phóng đất nước, cứu dân tộc.

* Quá trình tìm đường giải phóng dân tộc

Trăn trở với vận nước và sự nghiệp cứu nước không thành của các bậc tiền bối, ngày 5-6-1911, Nguyễn Ái Quốc quyết ra đi tìm đường cứu nước. Khác với những người đi trước, Nguyễn Ái Quốc đã lên đường sang các nước phương Tây, trước hết là sang Pháp, nơi có khoa học – kỹ thuật phát triển và những tư tưởng dân chủ tự do, xem họ làm như thế nào, để rồi trở về nước giúp đồng bào cởi ách xiềng xích nô lệ.  Điều này xuất phát từ nhận thức đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc: muốn đánh bại kẻ thù thì phải hiểu rõ kẻ thù ấy. Mặt khác, nước Pháp là nơi có đội ngũ giai cấp vô sản rất giàu truyền thống và kinh nghiệm đấu tranh cách mạng.

=> Việc xác định hướng đi đúng đắn đó đã giúp cho Nguyễn Ái Quốc có thể đến được với chủ nghĩa Mác – Lênin.

+  Nguyễn Ái Quốc đã sang Pháp, đi qua nhiều nước thuộc địa của Pháp ở châu Phi, sang Mỹ (1912) và qua nhiều nước ở châu Mỹ, đến nước Anh (1913) và năm 1917 trở lại Pháp.

> Người đã chứng kiến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), quan sát, tìm hiểu về chủ nghĩa tư bản, đế quốc, chính sách thực dân ở các thuộc địa, cuộc sống của nhân dân các thuộc địa. Bản thân tham gia lao động và đấu tranh trong hàng ngũ giai cấp công nhân và nhân dân lao động thuộc đủ các màu da.

> Đây là thời kỳ kết hợp nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn trong hoạt động của Nguyễn ái Quốc. Người đã khảo sát một số cuộc cách mạng tiêu biểu đã có trên thế giới như cách mạng Mỹ, cách mạng Pháp. Qua đó, Người rút ra những kết luận quan trọng trong nhận thức và hành động:

“Dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà chỉ có một tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản”.

Tìm ra hạn chế của cách mạng dân chủ tư sản là những cuộc cách mạng không giải phóng được công nông và quần chúng lao động. Cách mạng tư sản là “những cuộc cách mạng không đến nơi”, không triệt để. Và như vậy, “chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, thì làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều… Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc”.

+ Cuối năm 1917, Người trở lại Pháp. Tại đây, Người sáng lập ra Hội những người Việt Nam yêu nước với tờ báo Việt Nam hồn để tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước cho Việt kiều ở Pháp. Trong lúc đó, Cách mạng Tháng Mười Nga bùng nổ. Với sự nhạy cảm chính trị đặc biệt, Người hướng tới và chịu ảnh hưởng sâu sắc của cuộc cách mạng vĩ đại đó.

+ Đầu năm 1919, Người gia nhập Đảng hội Pháp, một chính đảng tiến bộ nhất ở Pháp lúc đó.

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước đế quốc thắng trận họp Hội nghị Vécxay (1919) để phân chia quyền lợi. Thay mặt những người Việt Nam yêu nước sống ở Pháp, Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc đưa đến Hội nghị này bản yêu sách đòi các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách đó không được Hội nghị Vécxay chú ý đến, nhưng được báo chí tiến bộ Pháp công bố rộng rãi và gây ảnh hưởng chính trị vang dội. Đó là đòn tiến công trực diện đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc vào bọn trùm đế quốc. Kết luận quan trọng mà Nguyễn Ái Quốc rút ra là: Những lời tuyên bố dân tộc tự quyết của bọn đế quốc chỉ là trò bịp bợm; các dân tộc bị áp bức muốn được độc lập tự do thực sự, trước hết phải dựa vào lực lượng của bản thân mình, phải tự mình giải phóng cho mình.

+ Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Bản Luận cương đó đã đáp ứng đúng nguyện vọng tha thiết mà Nguyễn Ái Quốc đang ấp ủ: độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào. Qua Luận cương, Người đã tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc. Cũng từ đó, Người hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế III.

+ Cuộc hành trình dài ngày, qua nhiều đại dương và lục địa là một cuộc khảo sát vô cùng phong phú, đã đem lại cho Nguyễn Ái Quốc một tình cảm cách mạng sâu sắc, một vốn tri thức lớn, làm cơ sở cho Người đi đến một khám phá, một sự lựa chọn chính xác con đường giải phóng dân tộc trong thời đại mới.

+ Tháng 12-1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (Tours) đã nảy ra cuộc tranh luận gay gắt về việc gia nhập Quốc tế thứ ba hay ở lại Quốc tế thứ hai. Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện đó đánh dấu bước ngoặt quyết định trong cuộc đời hoạt động của Người, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản; mở đường giải quyết đúng đắn về đường lối giải phóng dân tộc của Việt Nam.

+ Bằng thiên tài trí tuệ và hoạt động cách mạng của mình, Nguyễn Ái Quốc đã kịp thời đáp ứng nhu cầu bức thiết của lịch sử. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng của các sĩ phu và của các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và lựa chọn con đường cách mạng vô sản… Người nói: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” (sđd, 2002, t.9, tr. 314. Điều này cho thấy, Nguyễn Ái Quốc đã thấm nhuần tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

=> Như vậy, sau 10 năm tìm đường cứu nước, từ chủ nghĩa yêu nước, vượt qua sự hạn chế của các nhà cách mạng đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin và lựa chọn con đường cách mạng vô sản, mở đường giải quyết đúng đắn về đường lối giải phóng dân tộc của Việt Nam.

b) Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và chuẩn bị thành lập Đảng

Năm 1921, nhờ sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số chiến sĩ cách mạng ở nhiều nước thuộc địa của Pháp lập ra Hội liên hiệp thuộc địa nhằm tập hợp tất cả những người ở thuộc địa sống trên đất Pháp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Hội quyết định xuất bản tờ báo Người cùng khổ (Le Paria), do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút…

Cuối năm 1921, tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp họp ở Mácxây, Nguyễn Ái Quốc trình bày dự thảo nghị quyết về vấn đề “Chủ nghĩa cộng sản và các thuộc địa” và kiến nghị thành lập Ban Nghiên cứu thuộc địa trực thuộc ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Pháp. Kiến nghị đó được Đại hội chấp nhận. Năm 1922, Ban Nghiên cứu thuộc địa được thành lập, Nguyễn Ái Quốc được cử làm trưởng tiểu ban nghiên cứu về vấn đề Đông Dương.

Nguyễn Ái Quốc viết nhiều bài đăng trên các báo Người cùng khổ (Le Paria), Nhân đạo (L’ Humanité) của Đảng Cộng sản Pháp, Đời sống công nhân (La Vie ouvrière) của Tổng Liên đoàn Lao động Pháp. Người viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (Le Procès de la colonisation Franỗaise) và được xuất bản lần đầu tiên ở Pari năm 1925. Bằng những hoạt động này, Nguyện Ái Quốc đã tố cáo trước dư luận Pháp và thế giới những tội ác tày trời của bọn thực dân Pháp đối với các nước thuộc địa, đồng thời khích lệ lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân và truyền bá những tư tưởng yêu nước, lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin đến nhân dân các nước thuộc địa trong đó có nhân dân Việt Nam.

Các tài liệu cách mạng bằng nhiều con đường bí mật khác nhau đã được chuyển về Việt Nam, góp phần nâng cao trình độ giác ngộ chính trị của quần chúng nhân dân cũng như của giai cấp công nhân nước ta. Nhân dân ta, trước hết là những tiểu tư sản trí thức yêu nước, tiến bộ, nhờ tác phẩm đó và các bài viết khác của Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ ấy mà hướng tới con đường cách mạng của Người để đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam

Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp đi Mátxcơva để tham dự Hội nghị Quốc tế nông dân, đồng thời trực tiếp học tập nghiên cứu kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa Lênin. Người viết nhiều bài cho báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên Xô và tạp chí Thư tín quốc tế của Quốc tế Cộng sản. Năm 1924, Người tham gia Đại hội V của Quốc tế Cộng sản và các đại hội của Quốc tế Công hội đỏ, Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế Thanh niên, Quốc tế Cứu tế đỏ. Trong hai bản tham luận quan trọng đọc tại Hội nghị Quốc tế nông dân và Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã đề cập hai vấn đề lớn sau:

1. Tăng cường mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa.

2. Vấn đề nông dân ở các nước thuộc địa.

Người thẳng thắn phê bình một số đảng cộng sản ở các nước tư bản chủ nghĩa đã coi nhẹ vấn đề thuộc địa, chưa biết kết hợp phong trào cách mạng ở chính quốc và cách mạng ở các nước thuộc địa để thành lập một mặt trận đấu tranh chung. Đối với vấn đề nông dân, Người chỉ rõ rằng: Nông dân bị áp bức bóc lột nặng nề, nạn đói luôn luôn xảy ra, sự phẫn uất ngày càng lên cao. “Sự nổi dậy của nông dân bản xứ đã chín muồi. Trong nhiều nước thuộc địa, họ đã vài lần nổi dậy, nhưng lần nào cũng bị dìm trong máu. Nếu hiện nay nông dân vẫn còn ở trong tình trạng tiêu cực, thì nguyên nhân là vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu người lãnh đạo. Quốc tế Cộng sản cần phải giúp đỡ họ tổ chức lại, cần phải cung cấp cán bộ lãnh đạo cho họ và chỉ cho họ con đường đi tới cách mạng và giải phóng”.

Thời gian được sống, làm việc và học tập trên đất nước của Lênin và cách  mạng Tháng Mười đối với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc rất ngắn ngủi nhưng lại rất quý báu bởi vì Người có điều kiện trực tiếp để học hỏi những kinh nghiệm của Lênin trong việc thành lập Đảng và xây dựng chế độ xã hội mới.

Ngày 11-11-1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây Người cùng các nhà cách mạng Trung Quốc, Triều Tiên, ấn Độ, Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, v.v., thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức.

Tháng 6-1925, Người sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, hạt nhân là Cộng sản đoàn. Cơ quan tuyên truyền của Hội là tuần báo Thanh niên. Đây là một bước chuẩn bị có ý nghĩa quyết định về mặt tổ chức cho sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1925-1927, Người mở nhiều lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu, đào tạo một đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Sau các khoá học một số được chọn đi học ở trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, một số được cử đi học trường quân sự Hoàng Phố, còn phần lớn trở về nước để “truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, và tổ chức nhân dân”.

Đầu năm 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc cho các lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản thành sách với tên gọi là Đường kách mệnh.

– Trong tác phẩm này, Nguyễn Ái Quốc vạch ra những phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

+ Người nêu chân lý “muốn sống, phải làm cách mệnh”, “cách mệnh là việc chung của cả dân chúng chứ không phải là việc của một hai người”. Việc giải phóng dân tộc, chủ yếu là do nhân dân ta tự làm lấy, vì vậy phải làm cho mọi người Việt Nam hiểu rõ “vì sao làm cách mệnh”, “không làm không được”. Đường kách mệnh giới thiệu tính chất và kinh nghiệm các cuộc cách mạng Mỹ (1776), cách mạng Pháp (1789), Cách mạng Tháng Mười Nga (1917), và khẳng định rằng chỉ có Cách mạng Tháng Mười Nga là triệt để nhất, vì thế cách mạng Việt Nam cần phải đi theo con đường cách mạng của học thuyết Mác – Lênin mới thành công.

+ Đường kách mệnh nhấn mạnh tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc; lực lượng cách mạng bao gồm “sỹ, nông, công, thương”, trong đó công nông là “chủ cách mệnh”, là “gốc cách mệnh”, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ cũng bị đế quốc áp bức, song không cực khổ bằng công nông nên ba hạng ấy chỉ là “bầu bạn cách mệnh của công nông”.

+ Đường kách mệnh đã chỉ ra rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, vì vậy phải động viên, tổ chức và lãnh đạo đông đảo quần chúng vùng lên “đánh đuổi tụi áp bức mình đi”. Người phê phán hành động ám sát cá nhân và những khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa khác chỉ “xúi dân bạo động mà không biết cách tổ chức, làm cho dân quen thói ỷ lại mà quên tính tự cường”. Quần chúng một khi được giác ngộ, có tổ chức và lãnh đạo sẽ là lực lượng cách mạng vô địch.

+ Đường kách mệnh cũng còn chỉ rõ rằng cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, cần được sự giúp đỡ quốc tế, nhưng “muốn người ta giúp cho, thì trước hết mình phải tự giúp lấy mình đã”. Cách mạng vô sản ở chính quốc và cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa quan hệ mật thiết với nhau và ảnh hưởng thúc đẩy nhau trong quan hệ bình đẳng. “An Nam dân tộc cách mệnh thành công thì tư bản Pháp yếu, tư bản Pháp yếu thì công nông Pháp làm giai cấp cách mệnh cũng dễ”.

+ Đường kách mệnh khẳng định: muốn đưa cách mạng đến thắng lợi, “Trước hết phải có đảng cách mệnh… Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”1.

+ Đường kách mệnh dành một phần thích đáng để giới thiệu các tổ chức chính trị của Quốc tế Cộng sản như công hội, nông hội, phụ nữ, thanh niên… và hướng dẫn nhân dân Việt Nam tham gia các tổ chức đó.

Đường kách mệnh đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

=> Hệ thống quan điểm lý luận của Nguyễn ái Quốc thể hiện qua tác phẩm Đường cách mệnh là sự chuẩn bị trực tiếp về tư tưởng, chính trị cho việc thành lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam và định hướng cho cách mạng Việt Nam trong những giai đoạn tiếp theo.

Tháng 4-1927, Tưởng Giới Thạch phản bội cách mạng Trung Quốc, đàn áp những đảng viên cộng sản và những người cách mạng. Nguyễn ái Quốc phải rời Quảng Châu sang Liên Xô. Mùa thu năm 1928, Người về Thái Lan tiếp tục công việc chuẩn bị thành lập Đảng.

Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào cách mạng trong nước, làm cho khuynh hướng cứu nước giải phóng dân tộc theo con đường cách mệnh của Nguyễn ái Quốc ngày càng chiếm ưu thế.

Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “Vô sản hóa”, đưa hội viên của mình vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền trong nước, cùng sống và làm việc với công nhân, đồng thời cũng là phương thức truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh .

Việc truyền bá lý luận giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng của Nguyễn ái Quốc – Hồ Chí Minh đã phải “chọc thủng lưới sắt của bọn thực dân Pháp” mới đến được với nhân dân Việt Nam ta.

Cùng với cuộc đấu tranh chống lại chính sách khủng bố của bọn đế quốc, những người theo con đường cách mạng Hồ Chí Minh, con đường cách mạng của học thuyết Mác-Lênin còn phải đấu tranh với các đề xướng và vận động thành lập các chính đảng quốc gia, thành lập “khối dân tộc”.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng kiên quyết đấu tranh chống lại quan điểm lập hiến của Bùi Quang Chiêu, Phạm Quỳnh, thuyết “trực trị” của Nguyễn Văn Vĩnh. Cuộc đấu tranh chống lại đường lối của Việt Nam Quốc dân Đảng, một đường lối dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi tiểu tư sản không kém phần gay gắt.

Lập trường giải phóng dân tộc đúng đắn của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thắng lập trường giải phóng dân tộc tư sản. Nó đã giáo dục, giác ngộ nhiều người yêu nước chân chính theo con đường cách mạng Hồ Chí Minh, đào tạo và rèn luyện họ thành những chiến sĩ cách mạng trung thành làm nòng cốt cho việc thành lập đảng cộng sản.

Nhờ những điều kiện thuận lợi thông qua ảnh hưởng của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng  Thanh niên, báo Thanh Niên, tác phẩm Đường kách mệnh và nhất là phong trào “Vô sản hóa” được tổ chức trong những năm 1928-1929, lý luận cách mạng của chủ nghĩa  Mác-Lênin, đường lối chính trị của cách mạng Việt Nam được tuyên truyền một cách sâu rộng và liên tục vào nước ta. Theo đó, phong trào cách mạng Việt  nam nói chung và phong trào công nhân nói riêng đã có bước phát triển nhảy vọt. Phong trào công nhân đã chuyển mình mạnh mẽ sang giai đoạn đấu tranh tự giác. Điều này được biểu hiện bằng sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản đầu tiên vào năm 1929 (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản  Đảng, Đông Dương  Cộng sản Liên đoàn). Phong trào công nhân lúc này đã trở thành đầu tàu của phong trào cách mạng trong cả nước, tư tưởng của giai cấp công nhân đã trở thành tư tưởng chi phối các luồng tư tưởng khác.  Như vậy, yếu tố cuối cùng yếu tố tư tưởng cần thiết cho sự ra đời của  đảng ta đã xuất hiện nốt.

Người đã tiếp thu và vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận Mác – Lênin vào hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam, đặt nền móng hình thành chính đảng vô sản và xây dựng một chiến lược giải phóng dân tộc đúng đắn.

Trong khoảng thời gian 10 năm  (1920-1929), bằng những hoạt động sôi nổi và có hiệu quả, lãnh tụ Nguyễn  Ái Quốc đã chuẩn bị đầy đủ những yếu tố cần thiết về tổ chức, chính trị và tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt  Nam.

THAM KHẢO

Con đường cứu nước mà Nguyễn Ái Quốc tìm đến:

– Khác hoàn toàn với các con đường cứu nước trước nhưng vẫn tiếp thu những nét tích cực như lòng yêu nước chân chính, tinh thần dũng cảm hy sinh vì lý tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc…

– Con đường này hợp với quy luật phát triển của lịch sử, phù hợp với yêu cầu của lịch sử dân tộc, phù hợp với tình hình thế giới sau Cách mạng Tháng Mười, phù hợp với điều kiện chủ quan và khách quan trong nước cũng như trên thế giới.

– Hai sự kiện quan trọng có ảnh hưởng nhất tới việc Người lựa chọn con đường cách mạng vô sản làm con đường cứu nước là sự thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. Con đường mà Người lựa chọn cho dân tộc ta là hoàn toàn đúng và nó dẫn cách mạng nước ta đến thắng lợi trọn vẹn nhất.

– Việc xác định con đường cứu nước không chỉ tác động tới dân tộc Việt Nam mà còn tác động tới các dân tộc trên thế giới, đặc biệt là các dân tộc bị áp bức, lệ thuộc.

– Việc xác định con đường cách mạng vô sản trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước đấu tranh gay gắt giữa con đường vô sản và tư sản… người lựa chọn nó không phải là ai khác mà chính là sự lựa chọn của lịch sử. Xác định đúng và kiên trì thực hiện con đường cách mạng mà lịch sử đã lựa chọn là điều kiện quyết định cho thành công của cách mạng nước ta.

*****

– Từ khi trở thành người chiến cộng sản NAQ đã viết nhiều bài cho các báo Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời sống công nhân, báo thư tín quốc tế, báo Sự thật

Đặc biệt năm 1925, NAQ đã viết Bản án chế độ thực dân Pháp. Tác phẩm đã vạch trần tội ác, man rợ của thực dân Pháp đối với các dân tộc thuộc địa, chúng không từ bỏ một thủ đoạn nào kể cả thủ đoạn bỉ ổi nhất. Tác phẩm đã thức tỉnh tinh thần dân tộc, hướng nhân dân các nước thuộc địa tới con đường giải phóng dân tộc của thời đại cách mạng vô sản.

– Từ năm 1925 – 1927, Người đã mở nhiều lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu, đào tạo một đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Sau khóa học một số cán bộ được cử đi học tại trường đại học Phương Đông của quốc tế cộng sản, một số được cử học tại trường quân sự Hoàng phố con phần lớn cán bộ sau khi được huấn luyện được cử về nước tuyên truyền lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức quần chúng

– Năm 1927 những bài giảng, bài viết của NAQ đã được xuất bản thành cuốn Đường cách mệnh. Trong tác phẩm này NAQ đã vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng việt nam.

– Nội dung cơ bản của tác phẩm đường cách mệnh.

+ Người nêu lên chân lý: muốn sống thì phải làm cách mạng

+ Tính chất, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam: cách mạng giải phóng dân tộc

+ Chỉ ra cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

+ Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới

+ Giới thiệu một số tổ chức chính trị của Quốc tế Cộng sản

Đường cách  mệnh đã chuẩn bị đầy đủ về mặt chính trị, tư tưởng cho việc thành lập đảng cộng  sản việt nam vào đầu năm 1930.

– Năm 1921, NAQ cùng với một số chiến sỹ cách mạng ở nhiều nước thuộc địa của Pháp thành lập lên Hội liên hiệp thuộc địa, ra tờ báo Người cùng khổ.

– Tháng 11 năm 1924, NAQ đã đến Quảng Châu, tại đây Người đã cùng với  các nhà cách mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Thái Lan, In đônêxia, Mailaixia thành lập lên Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức.

– Tháng 6 năm 1925, Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên xuất bản tờ báo Thanh niên. Đây là bước chuẩn bị có ý nghĩa bước ngoặt về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản việt nam.

Sau một quá trình bôn ba tìm đường cứu nước và hoạt động không biêt mệt mỏi, NAQ đã chuẩn bị đầy đủ về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản việt nam vào đầu năm 1930.

*****

Nguyễn Ái Quốc chuấn bị các điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

– Sự chuẩn bị về chính trị, tư tưởng:

Từ nước ngoài Người đã viết và gửi các sách báo, tài liệu về Việt Nam như các báo Việt Nam hồn, Người cùng khổ, tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” tác phẩm “Đường Kách Mệnh”…để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và chỉ rõ con đường cách mạng mà nhân dân ta cần đi theo.

– Năm 1927 những bài giảng, bài viết của NAQ đã được xuất bản thành cuốn Đường cách mệnh. Trong tác phẩm này NAQ đã vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng việt nam.

– Nội dung hệ thống quan điểm đó là:

+ Vạch rõ bản chất phản động của chủ nghĩa thực dân. Từ đó xác định: chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, là kẻ thù trực tiếp của nhân dân các nước thuộc địa.

+ Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận cách mạng của thời đại – cách mạng vô sản. Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

+ Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng vô sản ở các nước tư bản (“chính quốc”) có quan hệ khăng khít với nhau. Phải thực hiện liên minh chiến đấu giữa các lực lượng cách mạng ở thuộc địa và “chính quốc”. Cách mạng thuộc địa không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở “chính quốc”, mà có tính chủ động, độc lập và có thể thành công trước.

+ Mục tiêu và con đường đi lên của cách mạng: cách mạng ở thuộc địa trước hết là giải phóng dân tộc, sau đó mở đường tiến lên giải phóng hoàn toàn nhân dân lao động, giải phóng con người, tức là làm cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Về lực lượng cách mạng: “công nông là người chủ cách mệnh”, “là gốc cách mệnh”; công nhân là giai cấp lãnh đạo, tiểu tư sản trí thức là bạn đồng minh của cách mạng.

+ Về phương pháp cách mạng: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Quần chúng cần được giác ngộ và tổ chức lại thành đội ngũ vững bền; hiểu biết tình thế, có sách lược, “có mưu chước”, kế hoạch.

+ Về đoàn kết quốc tế: phải thực hiện liên minh, đoàn kết với các lực lượng cách mạng quốc tế; phải nêu cao tính chủ động cách mạng, ý thức tự lực, tự cường.

+ Về vai trò của Đảng: phải có đảng cách mạng lãnh đạo. Đảng muốn vững phải có học thuyết cách mạng, đó là học thuyết Mác – Lênin; phải biết vận dụng đúng đắn học thuyết đó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

=> Hệ thống quan điểm lý luận của Nguyễn Ái Quốc về cách mạng thuộc địa là sự chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho Đảng Cộng sản ra đời và định hướng cho cách mạng Việt Nam trong những giai đoạn tiếp theo.

– Sự chuẩn bị về tổ chức:

+ 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng châu (Trung Quốc), tham gia sáng lập “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông” để thống nhất hành động chống chủ nghĩa thực dân.

+ Tháng 6 năm 1925 Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên với cơ quan tuyên truyền của Hội là tuần báo Thanh niên;  trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện ở Quảng Châu, xuất bản sách “Đường Kách Mệnh” từ tập bài giảng của Người trong lớp huấn luyện đó.

+ Từ năm 1925 – 1927, Người đã mở nhiều lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu, đào tạo một đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Sau khóa học. một số cán bộ được cử đi học tại trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản; một số được cử học tại Trường Quân sự Hoàng phố con phần lớn cán bộ sau khi được huấn luyện được cử về nước tuyên truyền lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức quần chúng

– Kết quả của sự chuẩn bị:

+ Chủ nghĩa Mác- Lênin và đường lối cách mạng vô sản được truyền bá ngày càng sâu rộng vào Việt Nam.

+ Tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên phát triển mạnh mẽ trên khắp các miền của đất nước và kiều bào nước ngoài.

Trong khoảng thời gian 10 năm  (1920-1929), bằng những hoạt động sôi nổi và có hiệu quả, lãnh tụ Nguyễn  Ái Quốc đã chuẩn bị đầy đủ những yếu tố cần thiết về tổ chức, chính trị và tư tưởng cho sự ra đời của  Đảng Cộng sản  Việt  Nam.

Biên soạn: Đỗ Hoàng Ánh   © 123Chiase 2007

—– & —–

Biên soạn: Đỗ Hoàng Ánh   © 123Chiase 2007

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: